Wie zijn wij

De Van Sypesteyn Stichting, gevestigd aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van de(persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

De Van Sypesteyn Stichting verwerkt (persoons-)gegevens omdat u een reguliere of potentiële klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

· Bedrijfsnaam:

· Voornaam:

· Achternaam:

· Telefoonnummer:

· E-mailadres:

· Woonplaats:

· Overige (persoons-) gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een profiel op onze website aan te maken.

Verwerken van (persoons)gegevens

De Van Sypesteyn Stichting verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden:

· Het behandelen van entreekaarten, leveringen, facturen en betalingen;

· Verzenden van onze nieuwsbrieven;

· Om contact te kunnen leggen, indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen;

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

De Van Sypesteyn Stichting tracht niet (al dan niet) via haar website bijzondere (persoons-)gegevens te verzamelen, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of anderszins.

Bewaren van gegevens

De Van Sypesteyn Stichting bewaart uw (persoons-)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren. De Van Sypesteyn Stichting hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons-)gegevens.

Rechten over data

Als u een account hebt op deze site of uw hebt reacties achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Gegevens delen met derden

De Van Sypesteyn Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Van Sypesteyn Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het kader van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Van Sypesteyn Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sypesteyn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Kasteel Sypesteyn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen van persoonsgegevens

De Van Sypesteyn Stichting neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sypesteyn.nl. De Van Sypesteyn Stichting heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door

· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van een virusscanner en een firewall;

· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;

· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie.

In geval van een data- of beveiligingslek zal De Van Sypesteyn Stichting de belanghebbenden daarover informeren, in ieder geval binnen 72 uur na het ontdekken hiervan. Ook zal De Van Sypesteyn Stichting het data- of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websitecookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Van Sypesteyn Stichting gebruikt op haar websites zowel functionele als analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kan De Van Sypesteyn Stichting hiermee haar website optimaliseren. De analytische cookies maken geen inbreuk op de privacy. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Vastlegging Google Analytics

Vanwege de wetgeving zijn op 8 mei 2018 wijzigingen doorgevoerd in Google Analytics

– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)

– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.

– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.

– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat wij uw bezoekgedrag vastleggen dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen: Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).  Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan www.sypesteyn.nl; dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u geïnstalleerde webbrowser.

Plaats van opslag

Persoonsgegevens staan op de servers van De Van Sypesteyn Stichting, welke in Nederland zijn gevestigd. De website De Van Sypesteyn Stichting worden in Nederland gehost door mijndomein.nl.

Wijzigingen van het Privacy Statement

De Van Sypesteyn Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen. Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@sypesteyn.nl

Loosdrecht, Mei 2020